Politika kvality

Cieľom vedenia podniku a  pracovníkov INTERPORTU SERVIS, s.r.o. je dosiahnuť a udržiavať vysokú kvalitu poskytovaných služieb pre našich stálych i potenciálnych zákazníkov. K dosiahnutiu tohto cieľa vedenie INTERPORTU SERVIS, s.r.o. vyhlasuje nasledovnú politiku kvality, ktorá vychádza zo strategického cieľa spoločnosti:

Stať sa lídrom v poskytovaní colno-deklaračných služieb, v prekládkových a skladovacích činnostiach a v prísune a odsune železničných vozňov.

Vrcholové vedenie spoločnosti INTERPORT SERVIS, s.r.o. v snahe splniť požiadavky a očakávania  zákazníkov na kvalitu našich služieb a v snahe presadiť sa na zahraničných trhoch sa spoločne so svojimi zamestnancami zaväzuje vybudovať, udržiavať a zlepšovať systém riadenia kvality založený na splnení požiadaviek ISO 9001:2015, tak aby sa plne kontroloval náš vplyv na kvalitu našich služieb.

 

Vydaním tejto politiky sa preto zaväzujeme:

 • Poskytovať kvalitné služby v optimálnych cenách pri dodržiavaní vysokej produktivity práce.
 • Preferovať v každej činnosti zákaznícky princíp a to nielen v procese poskytovania služby, ale aj v monitoringu spokojnosti klienta po realizácii požiadavky podľa motta: „Zákazník je to najcennejšie, čo môžeme získať alebo stratiť“.
 • Dôsledne dbať na zabezpečenie potrebných zdrojov vo finančnej, technickej a personálnej oblasti.

Pre dosiahnutie potrebného efektu tejto politiky sme si stanovili zámery, ktoré budeme dodržiavať:

 

V oblasti vnútropodnikovej:

Zámer č.1:

 • Neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a plniť požadované termíny s cieľom zvyšovať spokojnosť a tým prekračovať očakávania súčasných aj potenciálnych zákazníkov v snahe pozitívne prispievať k dobrej povesti spoločnosti.

Zámer č. 2:

 • Zabezpečiť rast hospodárskeho výsledku spoločnosti zvyšovaním objemu výkonov pri udržiavaní resp. nevyhnutnom náraste nákladov pri súčasnom zvyšovaní kvality práce.

Zámer č. 3:

 • V oblasti personálnej politiky plánovať, motivovať, realizovať a vyhodnocovať trvalú kvalifikačnú úroveň všetkých zamestnancov podniku.
 • Pravidelne vykonávať školenia a zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie.
 • Motivovať pracovný kolektív podniku formou precízneho a objektívneho  osobného ohodnotenia zamestnancov k zvyšovaniu a udržiavaniu vysokej úrovne kvality práce formou podávania námetov pre zdokonaľovanie všetkých  podnikových činností a vytvorenie atmosféry dôvery a zodpovednosti za podnikové výsledky.
 • Dodržiavať vysokú pracovnú morálku a hrdosť na príslušnosť k podniku  i na jeho tradíciu.
 • Zabezpečiť poriadok na pracoviskách, plánovať, zabezpečovať a pravidelne hodnotiť údržbu a modernizáciu priestorov, strojového parku, prístrojov a pracovných nástrojov.

V oblasti externých vzťahov:

Zámer č. 4:

 • Vo vzťahu k zákazníkom preferovať zdvorilosť, solídnosť a korektnosť spolu s vysokou odbornosťou a dôkladnosťou.
 • Každý zamestnanec si musí svoju prácu odviesť kvalitne hneď na prvý raz. Ak budeme najlepší znamená to, že naši zamestnanci sú vo svojom obore profesionáli.

V oblasti organizácie práce a riadenia:

Zámer č. 5:

 • Zaviesť a využívať štatistické metódy s cieľom zabezpečiť prehľadné hodnotenie dodávateľov, odberateľov, ale predovšetkým jednotlivých podnikových činností.
 • Preferovať systémovú kvalitu u jednotlivých subjektov využitím týchto metód.

Zámer č. 6:

 • Zaviesť sledovanie a hodnotenie kvality do všetkých oblastí činnosti podniku.
 • Trvalo zlepšovať efektívnosť SRQ a zavŕšiť jeho budovanie získaním certifikátu.